##// END OF EJS Templates
nix: updated to 18.03 nix packages...
nix: updated to 18.03 nix packages - dependencies: updated setuptools-scm to 2.1.0 - new strucutre - cleanups and optimize of build chain

File last commit:

r2824:5ac461b5 default
r2824:5ac461b5 default
Show More
bower-packages.nix
34 lines | 5.1 KiB | text/x-nix | NixLexer
# Generated by bower2nix v3.2.0 (https://github.com/rvl/bower2nix)
{ fetchbower, buildEnv }:
buildEnv { name = "bower-env"; ignoreCollisions = true; paths = [
(fetchbower "webcomponentsjs" "0.7.24" "^0.7.22" "0d6hfsd51n7qykzci9cw5vlsrajvffaf5ic3azlp2rfz76m651qj")
(fetchbower "polymer" "Polymer/polymer#1.11.3" "Polymer/polymer#^1.6.1" "0n11ag2pmczw5yv3m76bh0a7hvicqvcaiv7knixx1r704pw107s6")
(fetchbower "paper-button" "PolymerElements/paper-button#1.0.15" "PolymerElements/paper-button#^1.0.13" "0zabrp8p4s9md1hlwg0rqmbx0k87a41lsg9pzk747hcb349gblg0")
(fetchbower "paper-spinner" "PolymerElements/paper-spinner#1.2.1" "PolymerElements/paper-spinner#^1.2.0" "0d6xc9fd2ipcli7w77yrn1k0z9j373c9y1f16db2840cyb4rvii8")
(fetchbower "paper-tooltip" "PolymerElements/paper-tooltip#1.1.4" "PolymerElements/paper-tooltip#^1.1.2" "0j8s09dxqql8mgnvb7x382scq98xk2vjgylk06bsd1gphp3d3qzm")
(fetchbower "paper-toast" "PolymerElements/paper-toast#1.3.1" "PolymerElements/paper-toast#^1.3.0" "1s0csv8dwgdyg4psq1zrd6vivlpsgzi4sjqllwqmlwhfnxfl5ql4")
(fetchbower "paper-toggle-button" "PolymerElements/paper-toggle-button#1.3.0" "PolymerElements/paper-toggle-button#^1.2.0" "0hvv2y406lzlrkkcmv9nnd99bmcgcrhcx86q3axxv8k3580gqq97")
(fetchbower "iron-ajax" "PolymerElements/iron-ajax#1.4.4" "PolymerElements/iron-ajax#^1.4.4" "0vs4dqcw5y02kj11ivzs901s5nwn97fk01xz2jmpy2fgh6l9q5yr")
(fetchbower "iron-autogrow-textarea" "PolymerElements/iron-autogrow-textarea#1.0.15" "PolymerElements/iron-autogrow-textarea#^1.0.13" "1jw40ki5w21il0i9pwjywk4y6mk9lrj8fm57vfg9nlpbiqm2vswb")
(fetchbower "iron-a11y-keys" "PolymerElements/iron-a11y-keys#1.0.9" "PolymerElements/iron-a11y-keys#^1.0.6" "07c2wm1p9g52qidl67a43yb7pzd88ygycgghlwzjbh2vkwrs40kp")
(fetchbower "iron-flex-layout" "PolymerElements/iron-flex-layout#1.3.9" "PolymerElements/iron-flex-layout#^1.0.0" "1r54la4n8n0lq97vdxnlpdrarxsiwp2b3vfvby9il3j4y4s8vi4h")
(fetchbower "paper-behaviors" "PolymerElements/paper-behaviors#1.0.13" "PolymerElements/paper-behaviors#^1.0.0" "0yljykkdg9p67dinplmp6hc5ma6sp95ykah8kz6id5z8gjmsd05b")
(fetchbower "paper-material" "PolymerElements/paper-material#1.0.7" "PolymerElements/paper-material#^1.0.0" "1q9r3i5f61y6hmd18h3fcmn7y29yznraz83f9256z8cc0vglfjdb")
(fetchbower "paper-styles" "PolymerElements/paper-styles#1.3.1" "PolymerElements/paper-styles#^1.0.0" "11fcxp9kx6sqp2yq0883psn8xyw5d3i753mimqbx8aqa5abvrk4q")
(fetchbower "neon-animation" "PolymerElements/neon-animation#1.2.5" "PolymerElements/neon-animation#^1.0.0" "144sq9ijw1nnp2jagpa1ammrc018kp1y6nlmgq1v1iishv4ylsl5")
(fetchbower "iron-a11y-announcer" "PolymerElements/iron-a11y-announcer#1.0.6" "PolymerElements/iron-a11y-announcer#^1.0.0" "1az02v91s17v9bir868pifv0s2lwxchm0i4l20176f98366813zk")
(fetchbower "iron-overlay-behavior" "PolymerElements/iron-overlay-behavior#1.10.4" "PolymerElements/iron-overlay-behavior#^1.0.9" "0px6s756cgqzxzq53fgk1297j07gyfykqkhdzmj9fwyyrwiv1g8z")
(fetchbower "iron-fit-behavior" "PolymerElements/iron-fit-behavior#1.2.7" "PolymerElements/iron-fit-behavior#^1.1.0" "0b864x9cdxadvzkdcn1d3yvi32kqccfv8j467337rgcq193l60jb")
(fetchbower "iron-checked-element-behavior" "PolymerElements/iron-checked-element-behavior#1.0.6" "PolymerElements/iron-checked-element-behavior#^1.0.0" "165nh5vkdsr4d5vkq4sj1sz0igfy6vgx844ys164mqg8gkjncvxm")
(fetchbower "promise-polyfill" "polymerlabs/promise-polyfill#1.0.1" "polymerlabs/promise-polyfill#^1.0.0" "0warxr9fk2d3cvgiq81djxwiky73gxxr5s3xa97d3c83q1lidlzy")
(fetchbower "iron-behaviors" "PolymerElements/iron-behaviors#1.0.18" "PolymerElements/iron-behaviors#^1.0.0" "1icx212kh1cfdvk3v7pdqic9c48pdhnknq8ajx0dlps1l5sm69xh")
(fetchbower "iron-validatable-behavior" "PolymerElements/iron-validatable-behavior#1.1.2" "PolymerElements/iron-validatable-behavior#^1.0.0" "1gjjn08y5s43p7aizif24i2yvkd1sasy77dix62irkwzig3favqr")
(fetchbower "iron-form-element-behavior" "PolymerElements/iron-form-element-behavior#1.0.7" "PolymerElements/iron-form-element-behavior#^1.0.0" "02qbxqsqxjzy086cqbv6pgibmi0888q757p95ig6x3nc62xk81an")
(fetchbower "iron-a11y-keys-behavior" "PolymerElements/iron-a11y-keys-behavior#1.1.9" "PolymerElements/iron-a11y-keys-behavior#^1.0.0" "0dy1ca1nb9v9y968q998vgs147fkmn4irnnrdfl40ln1bln45qx9")
(fetchbower "paper-ripple" "PolymerElements/paper-ripple#1.0.10" "PolymerElements/paper-ripple#^1.0.0" "0d5gjf7cw7hk520h6xnav1xrpd948qc8mzvqgqycqkad4j4vdck7")
(fetchbower "font-roboto" "PolymerElements/font-roboto#1.1.0" "PolymerElements/font-roboto#^1.0.1" "0z4msvaa5pnr84j2r957g313fmdbdbrknhdw1axy5g48845yv04s")
(fetchbower "iron-meta" "PolymerElements/iron-meta#1.1.3" "PolymerElements/iron-meta#^1.0.0" "13lsj648ibkyw3lha6g6r7afmk4yxvgdi63bkpy54wx63gfx7xir")
(fetchbower "iron-resizable-behavior" "PolymerElements/iron-resizable-behavior#1.0.6" "PolymerElements/iron-resizable-behavior#^1.0.0" "1r8qk670nigqpw50x1m5yvbx7p9sahiwlf0f9z71v508d63vrbi1")
(fetchbower "iron-selector" "PolymerElements/iron-selector#1.5.3" "PolymerElements/iron-selector#^1.0.0" "1362pq6vy113h4y6hn31hhp52hh8g269s5aj7vsq266v7y59igf6")
(fetchbower "web-animations-js" "web-animations/web-animations-js#2.3.1" "web-animations/web-animations-js#^2.2.0" "16haz886711qrcf9h9wrjwf5hrz2c69l4jxlq0iyzar823c51qkq")
]; }